Oproep voor Projecten: hoofdtentoonstelling (T)Huis

De organisatie van de Rotterdam Architectuur Maand (RA Maand) nodigt ontwerpers, ontwerpopleidingen en overige partijen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het ruimtelijk domein van harte uit om projecten in te zenden voor de hoofdtentoonstelling van de RA Maand 2022 die de hele maand juni te zien is in Het Nieuwe Instituut. Projecten kunnen ingediend worden tot en met uiterlijk zondag 27 maart. 

De hoofdtentoonstelling van de RA Maand sluit aan bij het thema van de landelijke Dag van de Architectuur: (T)Huis. De tentoonstelling adresseert urgente vraagstukken rondom wonen en de woonomgeving. De druk op betaalbaarheid, gelijke kansen en het bouwen aan een duurzame woonomgeving is groot en de oplossingen zijn niet eenvoudig. Welke rol speelt ontwerp in het vinden van een uitweg? Welke kansen zien ontwerpers, opdrachtgevers, burgers en beleidsmakers voor betaalbare en toegankelijke, duurzame, innovatieve en kwalitatieve woonmilieus?

Met deze Oproep voor Projecten wordt de nationale en internationale ontwerpsector uitgenodigd projecten aan te dragen die op innovatieve wijze reageren op ten minste één van de vijf verschillende uitdagingen van het thema (T)Huis. Heb je een bestaand project of een zojuist afgeronde maquette die aansluit bij het thema? Stuur deze dan uiterlijk  zondag 27 maart in via de website van de RA Maand.
Lees in dit Oproep voor Projecten document meer over de selectiecriteria, voorwaarden en richtlijnen.

De organisatie van de RA Maand kijkt met veel plezier uit naar alle inzendingen.

Dien je project nu in!

Je kunt indienen voor de onderstaande oproepen:

1. Typologische vernieuwing

In Rotterdam, maar ook nationaal, staan we voor grote uitdagingen en transities. De woonopgave is hier één van. De urgentie en omvang van deze opgave vraagt, dringend, om het fundamenteel heroverwegen van de huidige woningbouwpraktijk. Dit biedt tegelijkertijd kansen om meer diverse, kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen en woonmilieus te realiseren. Deze Oproep zoekt naar typologische vernieuwingen, experimenten of verbeeldingen die een alternatief bieden voor de gangbare en in verregaande mate gestandaardiseerde woningbouwpraktijk. Denk hierbij aan coöperatieve woon- of CPO-projecten, transformaties van bestaande (woon)gebouwen en vormen van tijdelijke of betaalbare huisvesting, levensloopbestendige architectuur, kangoeroewoningen of tiny houses. Maar ook aan een interessante mix van woningtypen binnen één project of vernieuwende bouw- en woonconcepten.

Nu indienen

2. Energietransitie en de leefomgeving

Onze directe leefomgeving gaat veranderen. De overgang van fossiele naar ‘schone’, groen opgewekte energie stelt vragen aan de gebouwde omgeving en is daarmee niet alleen een technische, maar vooral ook een belangrijke ruimtelijke en culturele opgave die ingrijpt op alle schaalniveaus. Hoe verandert de energietransitie het uiterlijk van onze gebouwde omgeving – onze stad, straat of woning? Wat is hierbij de rol van de ontwerper? En hoe kan de energietransitie aangewend worden voor een betere woonomgeving? Deze Oproep zoekt naar projecten en ontwerpend onderzoek dat zich bevindt op het snijvlak van architectuur, energietransitie en de leefomgeving. Denk hierbij aan innovaties op het gebied van het verduurzamen van de woning, zowel op het schaalniveau van het huis als de straat of aan de rol van ontwerpkracht in het integreren van verschillende transitieopgaven in de directe leefomgeving.  Maar bijvoorbeeld ook aan de aanpak van klimaatarmoede en (oplossingen voor) andere mogelijke negatieve gevolgen van het klimaatbeleid en de transitieopgaven.

Nu indienen

3. Van wie is de stad?

Wanneer voel je je thuis in een stad? Met de enorme woningbouwambities, klimaatverandering, de verdichtingsopgave en verschillende transities die ons nog te wachten staan, verandert de stad snel. De vraag van en voor wie de stad is, is mede door Covid-19 op scherp gezet en is relevanter dan ooit. Er is een verschil in perspectief vanuit (bestaande) bewoners, nieuwe bewoners, corporaties, ontwikkelaars, architecten, de stad en de politiek. Hoe voorkom je dat de mensen met de minste weerstand het slachtoffer worden van abstracte ambities? Hoe zorgen we dat we een stad maken voor iedereen, niet vanuit een ideaal maar vanuit een absolute noodzaak? Deze Oproep zoekt naar projecten die gaan over het eigenaarschap van de stad. En hoe anders om te gaan met gelijke kansen op een wooncarrière, kwalitatieve tijdelijke huisvesting, dakloosheid, illegaliteit, verkamering, verkrotting en de steeds verder afkalvende woonrechten van mensen? Denk hierbij aan nieuwe perspectieven en werkwijzen voor bewonersparticipatie, aan methoden om de stad toegankelijk te houden, aan rechtvaardigheid en representatie in het vakgebied en aan de rol van de gemeenschap en andere zachte waarden in het waarderen en toegankelijk houden van de stad.

Nu indienen

4. Duurzame verdichting

De recente woonprotesten tonen dat de toenemende vraag naar woningen langzaamaan een kookpunt bereikt. Dat er de komende decennia meer gebouwd moet worden onderstrepen inmiddels ook de meeste onderzoekers en beleidsmakers. Maar hoe kunnen we meer woningen kwijt binnen het bestaande stedelijk weefsel mét ruimte voor inclusiviteit, duurzaamheid en flexibiliteit? En welke rol spelen ontwerpers in het vormgeven van deze groei? Deze Oproep zoekt naar projecten die nieuwe oplossingen bieden voor de toenemende vraag naar woningen. Denk hierbij aan alternatieve vormen van woningbouw zoals verplaatsbare modulaire woningen die beter aansluiten bij lokale woonbehoeften, initiatieven die op kleinere schaal kwalitatieve vierkante meters toevoegen of bouwsystemen die ruimte laten voor individuele aanpasbaarheid. Maar ook aan het bouwen op niet-traditionele (binnenstedelijke) bouwlocaties of nieuwe manieren van verdichten voor het buitengebied. Want hoe voorkom je dat in plaats van duurzame verdichting het buitengebied de gemakkelijke uitweg gaat zijn in de bouwopgave?

Nu indienen

5. Duurzaamheid en het nieuwe bouwen

De bouwproductie wordt de komende jaren flink opgeschroefd, terwijl biobased, natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair bouwen maar langzaam de standaard wordt. Deze Oproep zoekt naar voorbeelden van hoe het gebruik van duurzame en circulaire materialen hand in hand kan gaan met sneller en slimmer bouwen. Met welke natuurlijke materialen wordt er gebouwd en kan er in de toekomst gebouwd worden? Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van materialen zoals hout, hennep, stro en zeewier? Hoe richten we de productieketen voor deze natuurlijke materialen in? Met welke nieuwe (digitale) bouwprocessen gaat deze materialisatie gepaard? En welke rol vervult de ontwerper in deze nieuwe bouwcultuur? Voorbeeldprojecten kunnen gaan over innovatieve houtbouwprojecten, experimenteel gebruik van natuurlijke materialen, de inzet van data, innovaties op het gebied van certificering en regelgeving of het in kaart brengen van een duurzame bouwketen.

Nu indienen

Doe mee!

Aanmelden
 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier. Het pitchen van jouw tentoonstellingsvoorstel, is hier onderdeel van;
 • Maximaal zes A4-pagina’s in PDF (max. 5MB) met prikkelende verbeeldingen zoals maquettes of 3D-objecten, tekeningen, foto’s of bewegende beelden die jouw tentoonstellingsvoorstel ondersteunen. Zorg voor een duidelijk verloop/opbouw van het verhaal of de boodschap, met een korte toelichting op wat er te zien is op de afbeeldingen. Let op: gebruik alleen afbeeldingen die vrij zijn van copyright. Geef op foto’s van maquettes of andere 3D-objecten ook de afmetingen en het materiaal aan;
 • Geef bij de inzending duidelijk aan voor welke Oproep je inzendt. Een combinatie van meerdere Oproepen is mogelijk;
 • Vragen kunnen tot en met 25 maart 2022 gesteld worden aan Tess de Ruiter, t.deruiter@airrotterdam.eu
 • Projecten kunnen ingezonden worden tot tot en met uiterlijk zondag 27 maart.

Nu indienen

Selectiecriteria

Een selectiecommissie selecteert uit alle inzendingen zo’n 30 projecten die in aanmerking komen voor deelname aan de tentoonstelling (T)Huis in het Festivalhart van de RA Maand. De selectiecommissie zal de inzendingen beoordelen op ten minste de volgende criteria:

 • Het project levert een waardevolle bijdrage aan het thema van de hoofdtentoonstelling van de RA Maand;
 • Het project inspireert en interesseert de bezoeker van de RA Maand voor architectuur en ruimtelijke ontwikkeling;
 • Het project wordt op een toegankelijke en begrijpelijke manier gepresenteerd aan een breed (en niet enkel professioneel) publiek;
 • Het project past binnen het totaalconcept van de tentoonstelling. De scenografie van de tentoonstelling ontstaat op basis van beschikbare ruimte, de gedefinieerde thema’s en de ingezonden projecten uit de Oproep voor Projecten.

Nu indienen

Voorwaarden voor inzending
 • Alle ontwerpers, ontwerpstudenten, -opleidingen, (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, opdrachtgevers, beleidsmakers en andere partijen (óók buiten Rotterdam en internationaal) die zich bezighouden met het ontwikkelen en realiseren van plannen in het ruimtelijk domein zijn welkom hun project(en) in te dienen.
 • Zowel gerealiseerde projecten als reeds bestaande plannen, visies of verbeeldingen kunnen ingediend worden;
 • De inzending voor de tentoonstelling kent geen commercieel oogmerk;
 • Voorstellen kunnen alleen ingediend worden door het volledig invullen van het aanmeldformulier, te vinden op de website van de RA Maand;
 • Een complete inzending bevat naast het volledig ingevulde aanmeldformulier een PDF met verbeeldingen die het tentoonstellingsvoorstel ondersteunen op maximaal zes pagina’s A4 (max. 5MB). Voorzie het beeldmateriaal van de juiste feitelijke informatie zoals bijschriften, credits en (in het geval van maquettes of 3D-objecten) afmetingen;
 • Het is mogelijk om meerdere projecten in te zenden. In dit geval moet er voor elk project een afzonderlijke en volledige inzending worden gedaan via de website van de RA Maand;
 • Inzenders leveren alle informatie, afbeeldingen, tekeningen, maquettes en ander materiaal vrij van copyright aan zodat het materiaal eventueel gebruikt kan worden voor diverse on- en offline communicatiedoeleinden.

Nu indienen

Voorwaarden voor geselecteerde projecten
 • De hoofdtentoonstelling van de RA Maand opent op 1 juni 2022 en is tot en met 30 juni gratis te bezoeken in Gallery 1 van Het Nieuwe Instituut;
 • De tentoonstelling is tweetaling in NL en EN. De organisatie van de RA Maand is verantwoordelijk voor het schrijven en het (laten) redigeren en vertalen van de tentoonstellingsteksten;
 • Op advies van de selectiecommissie kan een geselecteerde deelnemer worden gevraagd de inzending aan te vullen met extra of ander beeldmateriaal, of juist een selectie te maken uit het ingezonden beeldmateriaal. Ten behoeve van het tentoonstellingsconcept kan een geselecteerde deelnemer tevens worden gevraagd het project op een andere manier aan te leveren dan initieel voorgesteld;
 • De grafische vormgeving van de tentoonstelling wordt verzorgd door Studio de Ronners. In het geval van een tweedimensionaal tentoonstellingsvoorstel wordt geselecteerde deelnemer gevraagd de inzending om te zetten naar het format dat speciaal voor deze tentoonstelling wordt ontwikkeld;
 • In het geval van een driedimensionaal tentoonstellingsvoorstel zoals een maquette of andere fysieke materialen, wordt de geselecteerde deelnemer zelf verantwoordelijk gehouden voor de productie van, en het transport van het geselecteerde object naar de tentoonstellingslocatie. Na afloop van de tentoonstelling is de geselecteerde deelnemer zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het tentoongestelde materiaal, tenzij anders overeen is gekomen. Let erop dat het materiaal na afloop van de tentoonstelling niet opgeslagen kan worden. Ook het verzekeren van het transport valt onder de verantwoordelijkheid van de geselecteerde deelnemer;
 • De inzender is zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling en het maken van beelden, maquettes, films of anderszins die voor de tentoonstelling zijn geselecteerd en zal daarvoor de kosten dragen.
 • De organisatie van de RA Maand is verantwoordelijk voor het printen en zal de kosten dragen voor het printen van het geselecteerde beeldmateriaal, de tentoonstellingsteksten en de opbouw/installatie van alle projecten binnen het framework van de tentoonstelling, tenzij anders overeen is gekomen;
 • De organisatie van de RA Maand is verantwoordelijk voor het inrichten van de tentoonstelling en zal de kosten voor de tentoonstellingsdrager, belichting en eventuele audiovisuele apparatuur dragen;
 • In het geval van complexe presentaties kan de geselecteerde deelnemer(s) worden gevraagd te ondersteunen bij de installatie van het tentoonstellingsobject. Dit geldt ook voor de demontage na afloop;
 • De geselecteerde deelnemer blijft ten alle tijden eigenaar van het tentoongestelde object. Alle geselecteerde materialen worden tijdens de tentoonstellingsperiode door de organisatie van de RA Maand verzekerd tegen vernieling en diefstal;
 • Geselecteerde deelnemers leveren materiaal aan dat vrij is van copyright en te gebruiken in zowel de tentoonstelling als diverse on- en offline publicaties;

Nu indienen

Tijdlijn maart– juli 2022
01 maart Start Oproep voor Projecten
27 maart Einddatum Oproep voor Projecten
6 april Bekendmaking selectie
16 mei Start opbouw
1 juni Opening RA Maand
1 – 30 juni Rotterdam Architectuur Maand
1 – 5 juli Afbouw tentoonstelling (ophalen maquettes)

Nu indienen