don
24.06
DDialoog, Online

Lancering Open Oproep: Toekomstbestendig landelijk gebied

4e call Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
Lancering Open Oproep: Toekomstbestendig landelijk gebied

In een livecast verkent het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen het thema ‘Toekomstbestendig landelijk gebied’ de ruimtelijke vraagstukken die hierbij horen. In een gesprek met experts wordt er gekeken hoe het evenwicht in de toekomst er uit kan komen te zien tussen productie, natuur, waterbeheer en bewoning. Dit is het thema van deze open oproep. Ook wordt er meer over de nieuwe voucherregeling van het Stimuleringsfonds verteld en hoe hiervoor aan te vragen.

Kijk terug

Over de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

Voor deze regeling is in 2021 ca. € 4 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling sluit aan bij de vier grote NOVI opgaven. Onder invloed van die opgaven zal Nederland in de komende 30 jaar ingrijpend veranderen. De ambities zijn groot, maar de ruimte schaars. Dat vraagt om een integrale aanpak, om radicaal nieuwe manieren van samenwerken, om meervoudige oplossingen, maar ook om scherpere bestuurlijke keuzes.

De vouchers ter waarde van €10.000 – €30.000 kunnen in de initiatieffase van projecten en samenwerkingen worden ingezet om ontwerpkracht in te schakelen, gezamenlijke toekomstperspectieven te ontwikkelen én daartoe eerste stappen te zetten. In 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpend onderzoek willen inzetten bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven.

Sprekers
Maarten Tas
Maarten Tas is coördinator en projectleider van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verlenen aan ontwerpers voor het verkennen van de ruimtelijke opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Gijs van den Boomen
Gijs van den Boomen werkt bij KuiperCompagnons als creative director en hoofdontwerper aan diverse (complexe) projecten en initiatieven op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur. In de geïntegreerde aanpak waarmee het bureau oplossingen realiseert voor de complexe uitdagingen van de leefomgeving, neemt landschapsarchitectuur een belangrijke plaats in. Hij bespreekt met ons wat er speelt in de landelijke gebieden van Nederland en hoe in de toekomst landschappen zullen moeten veranderen, stad en landschap dichter tot elkaar moeten komen en het denken over stad en landschap als losstaande entiteiten zal veranderen.
Steven Slabbers
Steven Slabbers is per januari 2019 onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. Als landschapsarchitect is hij daarnaast verbonden aan zijn eigen bureau BoschSlabbers. Slabbers adviseert het provinciaal bestuur op verzoek of op eigen initiatief over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Deze opgaven zijn de uitgangspunten van de Omgevingsvisie NH2050.
Peter de Ruyter
Peter de Ruyter is landschapsarchitect en oprichter van Bureau Peter de Ruyter. Met zijn bureau richt hij zich op actuele vragen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, waaronder de doorontwikkeling van de landbouw, afnemende biodiversiteit en de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Daarnaast is hij lid van de Adviescomissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Kennemerland.

Ga naar website
Ga naar facebook event

Praktische info
Tijd

Van: 11:00 uur
Tot: 12:00 uur

Toegang

Gratis

Delen

Voeg toe aan je agenda